Hüküm ve Koşullar

Satış İçin Hüküm ve Koşullar

1. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi: Teklifimizin uygun bulunup sözleşmeye dönüşmesi halinde; tarafların Sözleşme’yi imzalaması ile Sözleşme yürürlüğe girecektir. Fakat Elva’nın işbu Sözleşme’den doğan yükümlülükleri aşağıdaki şartların en son gerçekleşme tarihinde başlayacaktır:

– Avansın Elva’nın belirttiği banka hesabına yatırılması,
– Kapsamın teknik ve ticari olarak karşılıklı olarak anlaşılması,

Eğer Sözleşme imzalandıktan sonra Elva’dan kaynaklanmayan nedenlerden ötürü yukarıda sıralanan şartların tamamı en geç 15(on beş) takvim günü içerisinde tamamlanmazsa, Elva fiyatlarını ve sözleşme şartlarını tekrar gözden geçirme, önceden ihbara gerek kalmadan sözleşmeyi tek taraflı sona erdirme hakkını saklı tutar.

2. Teklif veya Sözleşmenin Bütünlüğü: İşbu teklif ve onun ekleri, taraflar arasında varılan sözleşmenin tamamını oluşturur ve taraflar arasında bu teklif ile ilgili daha önce yapılmış diğer tüm haberleşme, kontrat, yazılı veya sözlü teklifin yerine geçer.

3. Dış Ticaret Kontrol Kuralları: Şayet ekipmanların son kullanım yeri yurtdışı ise, uluslararası ve Elva dış ticaret kontrol kuralları uygulanacak olup, bu dokümanlar Elva’nın teklifinin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecektir. Elva ihracatın herhangi bir aşamasında Müşteri’den sağladığı hizmet veya ürünün son kullanıcısı hakkında sertifika talebinde bulunma hakkını saklı tutar.

Her türlü dış ticaretin gerçekleşmesi, öncelikle Elva’dan alınacak yazılı mutabakat ile mümkün olacak ve ancak yetkili mercilerden gereken dış ticaret lisansının sağlanması suretiyle yapılabilecektir. Böyle bir lisansın sağlanmaması hali mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

Mücbir sebebin 30(otuz) takvim gününden fazla devam etmesi halinde, taraflar aralarındaki sözleşmeyi fesih edebileceklerdir. Ancak, Elva, mücbir sebep süresi içinde, lisansını alabileceği veya lisansa tabi olmayan ve aynı fonksiyonları ifa edebilecek benzer proje, çizim ve her türlü malzemeyi ikame etme hakkını mahfuz tutar.

Müşteri, işbu teklif veya sözleşme gereği yurtiçinde imal edilen ve/veya yurtdışından tedarik edilen proje, çizim ve her türlü malzemelerin ihracat kontrolüne tabi ülkelere ihraç edilmeyeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri, ancak gerekli dış ticaret lisansının sağlanması ile Elva’nın yukarıda belirtilen yazılı mutabakatını vermek suretiyle böyle bir ihracatı yapabilecektir. Müşteri, Elva tarafından temin edilen proje, çizim ve türlü malzemeyi, hiçbir suretle nükleer tesislerde ve/veya kimyevi, biyolojik silah imalatı, füze imalatı gibi konularda kullanmayacağı ve bu maksatlarla ithalat ve ihracatta bulunmayacağı ve bunları sadece sivil faaliyetlerde kullanacağı hususunu Elva’ya işbu teklif veya sözleşmeyi kabul veya imzası ile teyit eder ve gerekirse ayrıca teklif veya yazılı bir teyit mektubu vermeyi kabul eder.

4. Ambalajlama: Malzemeler karayolu taşımacılığına uygun tahta paletli ambalaja sahip olarak paketlenecektir.

5. Garanti: Teklif kapsamındaki ürünler fabrikalarda sevkiyat hazır oldukları tarihten itibaren 18 (on sekiz) ay veya Geçici Kabul / Devreye Alma / Saha Testlerinin tamamlanma tarihinden itibaren 12(on iki) ay, hangisi önce gerçekleşirse, Elva’nın garantisi altındadır.

Aşağıdaki durumlarda garanti geçersizdir:

– Kullanım ve/veya kullanıcı hatalarından kaynaklanan hasarlar,
– Aşırı voltaj dalgalanmalarından kaynaklanan hasarlar,
– İşletme şartlarının uygunsuzluğu,
– Yanlış ve hatalı malzeme kullanımı.

Ayrıca; Garanti kapsamında yapılacak işler ile ilgili her türlü nakliye ve sigorta masrafları Müşteri’ye aittir. Bakım amaçlı yapılan işler garanti kapsamı dışındadır. Eğer söz konusu hatalı durum Müşteri’den, son kullanıcıdan veya başka bir sebepten dolayı oluşmuşsa, Elva böyle bir durumda verdiği servis ile ilgili oluşan masrafları (çalışma saatleri, yol masrafları, konaklama, yemek vb.) ve hatalı durumu düzeltmek üzere değiştireceği malzemelere ait bedeli Müşteri’ye sunacağı bir servis teklifi ile talep eder. Söz konusu malzeme Elva’dan değil de Elva’nın distribütörü olduğu herhangi bir yurtdışı firmasından direkt veya dolaylı olarak alınmış ise bu malzemenin garantisi, malzemenin alındığı firmasının onay vermiş olduğu şartlarda geçerli olacaktır.

6. Testler: Teklif fiyatımıza temin edeceğimiz malzemelerin fabrika standart rutin testleri dahildir, tip ve tekrarı istenen testler hariçtir. Bu testlere katılacak kişilere ait (Elva personeli hariç) her türlü seyahat giderleri (ulaşım, konaklama, yeme-içme vs.) kapsamımız haricindedir. Bu testlere davet yazısı test tarihinden 2(iki) hafta öncesinde tarafınıza gönderilecektir. Tarafınızca testlere katılınıp / katılınmayacağına dair bilginin test tarihinden en az 1 (bir) hafta öncesinde yazılı olarak tarafımıza bildirilmesi esastır. Cevap verilmemesi halinde, Müşteri’nin fabrika testlerine katılmayacağı kabul edilip, testler imalatçı / Elva tarafından yapılacak ve sevkiyat yapılarak fabrika test raporları verilecektir.

7. Gümrük, Vergi ve Harçlar: Teklifimiz tarihinden itibaren ve/veya sözleşmenin imzalanmasından sonra gümrük tarifeleri, fonlar, pul, vergi, KDV, resim ve harçlar ve bunun gibi kalemlerle ilgili Türk kanun ve mevzuatlarında olan değişikler sonucu teklifimiz ve/veya sözleşme kapsamındaki mal ve hizmetlerimizde maliyet artışları söz konusu olduğunda, fiyatımızı gözden geçirme hakkımızı saklı tutarız.

8. Sözleşme Damga Vergisi / Karar Pulu: Teklif fiyatımıza dahil değildir ve Müşteri tarafından karşılanacaktır.

9. Stopaj: Teklif fiyatımızı oluşturan malzemelerin ve hizmetlerin satış fiyatlarında; Stopaj Vergi Kesintisi ve bunun getireceği finans kayıpları dahil edilmemiştir ve ilgili ödemelerin tarafımıza Stopaj kesintisiz olarak ve tam olarak yapılacağı öngörülmüştür. Stopaj Vergi Kesintisinin uygulanması durumunda; Stopaj Vergi Kesintisinin getirdiği gerçekleşen finans ve kur farkı kayıpları, projenin bitiminde tarafınıza ayrıca fatura edilecek ve ödemesi fatura tarihinden sonra 7(yedi) gün içinde yapılacaktır.

10. Referans Dokümanlar: Teklifimizin kapsamındaki mal ve hizmetlerin yapımı teklif tarihinde yürürlükteki şartnamelerine uygun yapılacaktır. Teklif tarihinden sonra bu yönetmeliklerde/şartnamelerde meydana gelebilecek değişikliklerin getirdiği ilave maliyetler var ise Müşteri’den talep edilecektir.

11. Genel Koşullar: ORGALIME S2000 / ORGALIME SE01 bu teklifimizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Teklif mektubumuzda belirtilmeyen konularda, ORGALIME S2000 / ORGALIME SE01 geçerlidir ve istenmesi durumunda verilecektir.

12. Siparişin İptali: Sözleşmenin imzalanmasından sonra siparişin Müşteri tarafından Elva’dan
kaynaklanmayan nedenlerden dolayı tek taraflı olarak sona erdirilmesi veya askıya alınması
konusunda Elva’nın zarar ve kayıplarının Müşteri tarafından karşılanması konusu aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

  1. ay içinde, Toplam siparişin %15’i
  2. ay içinde, Toplam siparişin %35’i
  3. ay içinde, Toplam siparişin %50’si
  4. ay içinde, Toplam siparişin %80’i
  5. ay içinde, Toplam siparişin %90’ı
  6. ay içinde, Toplam siparişin %100’ü.

Bu tazminat sözleşmenin/siparişin iptalini müteakip 7(yedi) gün içerisinde nakden/defaten yapılacaktır. Ödemeler, EUR veya ödeme tarihindeki TCMB Döviz alış kuru karşılığı TL olarak yapılacaktır.

13. Projenin Tamamlanması: Teklifimiz, yukarıda Ticari Şartlar’da belirtildiği süre için geçerlidir; doğrudan Elva’nın kast ve ağır ihmalinden kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, projenin sözleşmede belirtilen teslim süresinden sonraya uzaması durumunda; Elva, sözleşme fiyatını gözden geçirme, yeni fiyat belirleme ve kayıplarını talep etme hakkını saklı tutar.

14. Mücbir Sebepler: Mücbir sebepler, tarafların kendi denetimleri dışında, kendi ihmal veya hatalarından kaynaklanmayan sel, deprem, yangın gibi doğal afetler, yurtiçi ve yurtdışı nakliye sırasında oluşan kazalar; seferberlik, savaş, salgın hastalık, grev, lokavt, halk hareketi, sivil savaşihtilal, radyoaktivite kirliliği ve tabiatın gücüne dayalı durumlar, resmi mercilerin işlemleri veya ihmalleri nedeniyle oluşabilecek gecikmeler, alınan yaptırım kararları, abluka altına alınma, ambargo, malzeme, ekipman ve hizmetler ile ilgili ithalat veya ihracat yasaklamalarıdır. Mücbir sebep oluşması durumunda, duruma maruz kalan taraf karşı tarafa yazılı olarak 10(on) gün içinde haber verecektir. Mücbir sebepler nedeniyle taraflar birbirlerinden süre uzatımı dışında tazminat vb. gibi hiçbir ilave talepte bulunamayacaklardır. Mücbir sebep nedeniyle iş/projenin askıya alınması, durması toplam 90(doksan) günü geçerse, Elva’nın işi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklıdır.

15. Elva’nın Toplam Sorumluluğu, Endirekt ve Dolaylı Hasarlar: Elva, Elva’nın acentaları, çalışanları, taşeronları ve tedarikçilerinin işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini eksik ifa etmesi veya ifa etmemesinden kaynaklanan sorumluluğu, sorumluluğun Elva’nın kastı veya ağır ihmalinden kaynaklanması durumu hariç olmak üzere, işbu sözleşme bedeli ile sınırlıdır. Elva, Elva’nın acentaları, çalışanları, taşeronları ve tedarikçileri, kendi kast veya ağır ihmallerinden kaynaklanmadığı sürece; kar kaybı, gelir kaybı, güç kaybı, kullanım kaybı, anapara zararı, kayıp zaman masrafı, Müşteri’nin kendi müşterisinin ikame zararları, yeniden yerine koyma zararı veya tahmin edilen gelirin kaybı, artan işletme maliyeti gibi ama bu maddede sayılan hallerle sınırlı olmaksızın herhangi bir dolaylı veya sonuçsal zarardan sorumlu olmayacaktır.

Tedarikçi’nin, Tedarikçi’nin acentaları, çalışanları, taşeronları ve tedarikçileri aleyhine işbu sözleşmeye konu olan ürünün sözleşmede belirlenen garanti süresi dolduktan sonra herhangi bir talepte bulunulmayacak, yasaların öngördüğünün dışında bir sürede dava açmayacak veya herhangi bir hukuki girişimde bulunmayacaktır.

Elva’nın toplam sorumluluğu, tüm endirekt ve dolaylı hasarlar ve cezalar dahil sipariş/sözleşme bedelinin %100’ünü geçemez.

16. Anlaşmazlıkların Çözümü: İhtilaf halinde, taraflar sorunun çözümü için İSTANBUL Merkez mahkemelerinin münhasır yetkilisini kabul etmişlerdir.

17. Gizlilik: TARAFLAR, kendisine açıklayan tarafça sağlanan, erişim hakkı verilen veya kendi çalışmaları sırasında elde ettiği ve açıklayan tarafa ilişkin her türlü bilgiyi (“Gizli Bilgi”) gizli tutmayı, açıklayan tarafın önceden yazılı muvafakatini almadan bunları kısmen veya tamamen açıklamamayı ve birbirlerinin mülkiyet veya zilyetlik haklarını ihlal etmemeyi; Gizli Bilgi’nin güvenliğinin sağlanması konusunda, kendisine ait gizli bilginin korunması amacıyla gösterdiği özeni göstermeyi, Gizli Bilgi’yi yazılı, sözlü olarak, elektronik ortamda veya 3. kişilere açık faks makinaları yoluyla iletmemeyi, kolay erişilebilir şekilde saklamamayı, işbu Sözleşme’ye konu işleri yapan çalışanlar haricindeki çalışanlarının veya danışmanlarının Gizli Bilgi’ye erişimine izin vermemeyi, açıklayan tarafın ilk talebi üzerine, doğrudan veya dolaylı olarak Gizli Bilgi’yi içeren her tür materyali ve varsa kopyalarını ve nüshalarını açıklayan tarafa iade etmeyi ve elektronik ortamda bulunan bilgi, materyal ve kopyaların imha edilmesini sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Telefon ile arayabilir veya iletişim formundan yazabilirsiniz,
uzmanlarımız en kısa süre içinde sizlere ayrıntılı olarak cevap verecektir.